HOME 個人情報について
カレンダー式予定表

4月の事業予定

    
月日
曜日
行事名
対象
1日
  
2日
   
3日
   
4日
   
5日
   
6日
女性部会 役員会  
7日
   
8日
   
9日
   
10日
   
11日
   
12日
青年部会 役員会  
13日
広報委員会  
14日
   
15日
   
16日
   
17日
   
18日
   
19日
   
20日
源性部会 事業報告会  
21日
江東西税務懇話会  
22日
第1回 理事会  
23日
女性部会 事業報告会  
青年部会 事業報告会  
24日
   
25日
   
26日
優申会 役員会  
27日
   
28日
   
29日
   
30日
   
月日
曜日
行事名
対象

 
公益社団法人 江東西法人会